Místní předpis k dodržování PO a BOZP

pro divadelní soubory, agentury, umělce a nájemce, dále jen dodavatele

V souladu s požadavky §2 zákona č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §101-103 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů se dodavatel a Kulturní klub Žebrák, p.o. (dále jen objednatel) dohodli spolupracovat na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) pro plánovanou akci.

Objednatel dodavateli k bezpečnému výkonu jeho činnosti poskytne vhodné a přiměřené informace, pomoc svých odborných zaměstnanců, bezzávadné prostory a zařízení a spolupráci na bezpečném zajištění činnosti při používání otevřeného ohně pro inscenační účely.

Dodavatel se zavazuje:

1. Činnosti a práce organizovat, koordinovat a provádět tak, aby byli současně chráněni zaměstnanci obou smluvních stran a také třetí osoby

2. Činnosti a práce organizovat, koordinovat a provádět tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku požáru

3. Výhradně používat zařízení, předměty a pracovní postupy, které nevedou ke zvýšenému ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a podřídí se zcela vnitřním předpisům objednatele.

4. Používat pouze elektrických zařízení, která jsou buďto v záruce (stáří max. 1 rok) nebo je na ně vystavena platná revizní zpráva vypracovaná v souladu s příslušnými ČSN.

5. Provádět montáž svého elektrického zařízení pouze na základě souhlasu objednatele. Dodavatel zajistí montáž osobou, která má k tomu příslušnou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Na elektrická zařízení zajistí dodavatel vypracování revizní zprávy osobou oprávněnou k této činnosti a předloží ji objednateli.

6. Dbát pokynů odborných zaměstnanců objednatele, pokynů bezpečnostního značení a pokynů uvedených ve veřejně přístupné požární dokumentaci.

7. Obsluhu vyhrazených technických zařízení, technologických zařízení jeviště a manipulaci s břemeny zajišťovat pouze oprávněnými osobami, které jsou prokazatelně seznámeny s obsluhou zařízení a mají patřičnou odbornou a zdravotní způsobilost k prováděné činnosti.

8. Zajistit soustavný dohled způsobilou osobou nad účinkujícími dětmi

9. Zajistit, aby zaměstnanci a osoby, které pro něj budou na základě smlouvy pracovat, nebyly pod vlivem alkoholu a omamných látek.

10. Nebude znepřístupňovat odloženými předměty a materiály prostředky požární ochrany, hydranty, elektrická rozvodná zařízení, hlavní uzávěry médií, únikové cesty a východy.

11. Nebude poškozovat nebo zneužívat požárně technická zařízení a prostředky požární ochrany, bude používat dekorace upravené dle ČSN 73 0831 a nebude zasahovat do rozvodů elektrické instalace

12. Používat přenosné hasicí přístroje, zařízení požární signalizace, apod., která jsou v objektu instalovaná, výhradně v případě vzniku požáru. Jejich poškození, použití a jakákoliv jiná manipulace musí být bezprostředně dodavateli ohlášeny. Ke všem těmto zařízením musí být trvale zajištěn volný přístup, Každý vzniklý požár, i v případě, že byl uhašen vlastními prostředky, má dodavatel za povinnost neprodleně ohlásit objednateli.

13. Respektovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně v objektu. V odůvodněných případech a na základě předchozího písemného požadavku může objednatel udělit dodavatel výjimku na použití otevřeného ohně pro inscenační účely. Přílohou tohoto požadavku bude popis manipulací s otevřeným ohněm ve scéně a kopie požárně bezpečnostního opatření, schváleného odpovědným zástupcem dodavatele.

14. Řídit se pokyny jevištního technika při práci ve výškách (práce na osvětlení, zavěšování kulis)

15. Dodavatel bere na vědomí, že vnitřní prostory provozního zázemí objektu objednatele nejsou uzpůsobeny k volnému pohybu veřejnosti. Volný pohyb zaměstnanců či subdodavatelů dodavatele v objektu objednatele je omezen na prostory velkého sálu, foyer a toalet pro veřejnost, v případě přípravy akce na prostory šaten pro účinkující a spojovací chodby. Volný pohyb návštěvníků je omezen na prostory velkého sálu, prostoru bufetu, foyer, toalet pro veřejnost, schodiště, foyer v patře, prostoru bufetu v patře, zasedací místnosti a toalet v patře. Po dobu přípravy scény se budou na jevišti zdržovat pouze ty osoby, které se přímo podílejí na přípravě scény, ostatní mohou vstoupit vždy až po pokynu inspicienta nebo jevištního technika.

16. dodavatel bere na vědomí, že se při své činnosti bude řídit dohodnutými postupy, vnitřními pokyny a informacemi v tomto předpisu. Povinnosti dodavatele dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické předpisy k zajišťování PO a BOZP není tímto dotčena.

17. Dodavatel bere na vědomí, že objekt objednatele je zařazen do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a bude respektovat veškerá omezení, která z toho vyplývají.

18. Dodavatel odpovídá objednateli za všechny škody na zdraví osob a majetku, které prokazatelně zaviní při výkonu své činnosti vlastním opomenutím nebo porušením právních a technických předpisů k zajištění PO a BOZP.

19. Objednatel si vyhrazuje právo bez finanční náhrady kdykoliv omezit nebo zastavit činnost dodavatele či jeho subdodavatelů v případech, kdy svojí činností ohrozí majetek nebo životy a zdraví osob. 

20. Dodavatel na vlastní odpovědnost prokazatelně seznámí s pokyny a informacemi BOZP a PO všechny své zaměstnance a subdodavatele, kteří pro něj budou při realizaci akce pracovat.

vedoucí Kulturního klubu Žebrák, p.o.

 

Copyright © 2014  Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Vyrobilo: GRAFART STUDIO Žebrák